HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

HSY:n VASTAUKSET PITÄJÄNMÄKI-SEURALLE MARTTILAN-REIMARLAN VESIHUOLTOVERKOSTON SANEERAUKSESTA

Julkaisemme tässä pitskulaisten luettavaksi HSY:ltä tänään 23.4.2021 saamamme vastaukset Pitäjänmäen Marttilan-Reimarlan vesihuotoverkoston saneerauksesta.

Marttila

Tämä on tietysti hyvä lukea ennen ensi viikon keskiviikkona 28.4. klo 17.00 netissä järjestettävää tiedotuskokousta johon voi osallistua tällä linkillä: http://qr.hsy.fi/r?t=x4FZ

Pitäjänmäki-seura jatkaa asukkaisen kustannusosuuksien selvittämistä Helsingin kaupungin kanssa.

Ensi viikon tiistaina tapaan HSY:n käyttämän urakoitsijan Terrawisen hankejohdon yhdessä seuran hallituksen jäsenen Pirjo Kivistön kanssa täällä Pitäjänmäen Marttilassa. Silloin voimme paikan päällä selvittää tarkemmin miten tonteilla tehtävät työt ja niiden liittyminen HSY:n verkostoihin on ajateltu tapahtuvaksi.Tässäkin yhteydessä on syytä sanoa että haluamme ja voimme ainostaan selvittää yleisiä perusteita ja ehtoja joita kaupunki ja HSY meille asukkaille asettaa. Yksityiskohtaiset neuvottelut ja sopimukset on jokaisen sitten itse hoidettava. Seura ei tietenkään sovi näistä ehdoista hankkeen kanssa.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

Verkoston rakentaminen täällä on tärkeää ja asukkaiden ja kiinteistöjen tuen saaminen ja osallistumisen turvaaminen edellyttäisi lisää ja tarkempaa tiedottamista. Meidän netti-läsnäolo alueella on erittäin aktiivista, erityisesti somessa, ja olemme hyvin myös Marttilan aleella verkostuneet. Myötävaikutamme mielellämme oikean tiedon levittämiseen. Voidaanko nyt jo pikaisesti antaa vastauksia ainakin joihinkin näistä kysymyksistä, se kyllä poistaisi huolenaiheita ja rauhoittaisi tilannetta täällä huomattavasti.

Ystävällisin terveisin Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

1. Ehdotettu kustannusten jako HSY:n ja kiinteistöjen välillä on yksityiskohtaisesti ja kiinteistökohtaisesti mielestämme selvitettävä. Minkälaisten laskelmien pohjalta on HSY päätynyt esitettyihin summiin? Onko vastaavaa kustannusten jakoa osoittaa aikaisemmista vesihuoltoverkon saneerauksista ja korjauksista? Yleisluontoinen viittaus lainsäädäntöön ilman että mainitaan mihin määräykseen HSY:n ehdotus perustuu ei ole ei riittävä.

– Väärinymmärrysten välttämiseksi täytyy erottaa vesihuoltolain huleveden liittymisvelvollisuus ja tonttijohtojen saneeraaminen liittymispisteestä tontinrajalle. Asukastilaisuudessa käydään läpi kokonaisuutta tarkemmin.

 Juridiikan osalta erottelu tapahtuu siten, että saneerausurakkaan liittyen kustannusjako perustuu vesihuollon yleisiin toimitusehtoihin, joiden noudattamiseen asiakas on sitoutunut allekirjoittaessaan liittymis- ja käyttösopimuksen.

 Hulevesiverkostoon liittymisvelvoite puolestaan tulee suoraan vesihuoltolain 3 a luvun 17 b §:stä: ”Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin.”

– HSY:n tekemän tonttijohtojen saneerauksen kustannus runkoverkosta tontin rajalle asti on 4000 €. Tämä on laskennallinen, keskimääräinen kustannus joka perustuu HSY:n tekemään aikaisempaan pilottiin. HSY:n tavoitteena on asiakkaiden mahdollisimman tasapuolinen kohtelu ja siksi käytämme hinnastossamme mahdollisimman yhtenäistä hinnoittelua. Yleisten toimitusehtojemme mukaisesti laskutamme kiinteistön omistajaa/haltijaa kyseisestä saneeraustyöstä. Hinta on 1 200–4 000 euroa kunkin liittymäkaivannon osalta riippuen tonttijohtojen iästä.

2. Voidaanko tonttijohtojen liittämisestä kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon veloittaa kiinteä liittymismaksu kuten tässä ehdotuksessa käytännössä tehdään. Useissa tapauksissa tulisi velotus olemaan huomattavasti korkeampi kuin todelliset rakennuskustannukset. Jos kaupungin verkko kulkee tontin rajalla kuten se useissa tapauksissa esimerkiksi Marttilassa tekee niin onko kohtuullista laskuttaa tontin rajalle saakka tehdystä työstä jopa 4,000 Euroa? Perustuuko tämä kiinteä hinnoittelu tai liittymismaksi lainvoimaiseen määräykseen? Mihin perustuu asukkailta laskutettavien liityntähintojen määrittely olemassa olevien tonttivesijohtojen ja -viemärien ikäluokituksen perusteella?

– Kyseessä ei ole liittymismaksu vaan vanhojen tonttijohtojen saneeraamisesta koituvat kustannukset. Maksu pitää sisällään liitostyömaksut, kaivamisen, materiaalit ja kaivuluvat. Hinta on kaivantokohtainen.

– Ikäperusteinen kustannusten jakaminen perustuu HSY:n vesihuollon yleisiin toimitusehtoihin kohtaan 8.4: ”Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella.” HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot on päivitetty viimeksi vuonna 2015.

3. Kiinteistöjen haltijoille tai omistajille ei ole annettu yksityiskohtaista tietoa siitä mitä heidän kiinteistöjensä osaltaan suunnitellaan tai aiotaan tehdä tämän projektin osalta. Useat kiinteistöt eivät ole saaneet edes sitä yleisluontoista kirjettä jonka HSY on lähettänyt. Marttilassa asuu hyvin paljon iäkkäitä eläkeläisiä joita HSY:n yleinen tiedottaminen ei tavoita eikä etätapaaminen sitä korvaa. Tuntuu kohtuuttomalta aloittaa työt ennen kuin alueen asukkaat tietävät mistä heidän osaltaan oikeastaan on kysymys.

– Alueelle on toimitettu asukaskirjeet keväällä 2020 ja hutikuussa 2021. Valitettavaa, jos asukaskirje ei ole savuttanut kaikkia. Asiakaskirje löytyy HSY:n verkkosivuilta www.hsy.fi/marttila kohdasta kiinteistönomistajille. – Hankkeessa pyritään palvelemaan asukkaita mahdollisimman hyvin. Tonttijohtojen saneeraukseen asukkailla on vielä hyvin aikaa valmistautua. Rakennustyöt alkavat HSY:n runkojohtojen osuuksilta ja Terrawise markkinoi jokaiselle kiinteistölle tonttijohtojen saneerauksen erikseen, jossa käydään kiinteistökohtaisesti läpi tarpeet ja valmistelut. Terrawise jakaa vielä tiedotteen postilaatikoihin viikon 17 aikana.

4. Kirjeessä mainittujen kahden esimerkkitapauksen valinta ei ole onnistunut. Vuonna 1998 rakennettuja omakotitaloja tai 1950-luvulla rakennettuja kerrostaloja ei esimerkiksi Marttilan 1940-luvun lopulla rakennetulla rintamamies- ja sotainvalidialueella juuri löydy.

– Esimerkeillä on lähinnä pyritty havainnollistamaan sitä, millä tavoin subventio voi toteutua eri ikäisten tonttijohtojen kohdalla. Näin ollen talon ikä ei tässä ole ratkaiseva seikka, vaan tonttijohdon ikä.

5. Työt on tarkoitus aloittaa toukokuussa eikä yhteydenottoja Terrawisen taholta ole vielä tapahtunut. Kun ilmoitetaan että työt alkavat toukokuussa on tämä sekä asukkaille kohtuutonta että rikkoo vapaan kilpailun periaatteita käytännössä estämällä kilpailevien tarjousten pyytämistä tai tekemistä ennen työn suorittamista.

– HSY testaa tässä hankkeessa aluesaneerausta ja tonttijohtojen saneerauksen kannustimia. Tavoitteena on, että urakoitsija saa kadun kerralla kuntoon ja pystyy näin tarjoamaan kilpailukykyisen hinnan HSY:lle ja kiinteistöille.

– Kiinteistö voi saneerata omat tonttijohdot tontin rajojen sisäpuolella myös jollain toisella urakoitsijalla. Jotta kiinteistö on oikeutettu HSY:n rahalliseen kannustimeen, tulee tonttijohdon saneeraus tehdä HSY:n urakan aikana. Toista urakoitsijaa käytettäessä kiinteistön omistajan tulee varmistaa, että tarvittavat luvat on hankittu tontilla tehtävään työhön. Lisäksi HSY laskuttaa tonttijohdon avaamisesta ja sulkemisesta. Lisätietoja: https://www.hsy.fi/…/vesi–tai-viemariliitosten-uusiminen/

– TerraWise pahoittelee, ettei ole vielä ehtinyt aloittaa henkilökohtaisia yhteydenottoja. TerraWise on avannut urakan viestintää varten nettisivut, Facebook -sivuston, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Näistä on kerrottu myös HSY:n asiakaskirjeessä. Kirje ei valitettavasti ole tavoittanut kaikkia, joten Terrawise jakaa tiedotteet jokaiseen kiinteistön postilaatikoihin tai ilmoitustauluille viikon 17 aikana, kuten jo aiemmin viestissä mainitsimmekin.

– TerraWise kannustaa jokaista kiinteistön omistajaa pyytämään henkilökohtaisen saneeraustarjouksen. Helpoiten tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä sähköpostitse pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi tai soittamalla numeroon 040 626 6426. Tämä nopeuttaa TerraWisen yhteydenottoa asukkaan suuntaan.

6. Projektialueella asuu paljon eläkeläisiä ja alueen tulotaso on yleisesti ottaen suhteellisen vaatimaton. Esimerkiksi Marttilan rintamamiesalueen tontinvuokrat ovat yleisesti lähes 2,000 Euroa vuodessa. Jos edellytetään että asukkaat sijoittavat 4,000 Euroa tai enemmän kaupungin vesihuoltoverkoston saneeraukseen niin pitää myös olla selvä tieto siitä miten tämän voi rahoittaa. Tästä ei ole annettu minkäänlaista tietoa ja asukkaat ovat asiasta erittäin huolestuneita. Jos ja kun kiinteistöiltä edellytetään varsin suurta sijoitusta omien tonttivesijohtojen ja -viemäreiden sekä hulevesijärjestelmien uudistamiseen on pitemmän ajan rahoitussuunnitelma tehtävä mahdolliseksi. Kaupungilla/hankkeella tulisi esimerkiksi olla valmius hyvissä ajoin ehdottaa asukkaille rahoituslaitosten kanssa jo neuvoteltuja tonttiliittymien rahoitusmalleja.

– Laskutus:

o Tontinrajojen sisällä tehtävä saneeraus: Kiinteistön omistaja sopii TerraWisen kanssa. TerraWise selvittää rahoitusmahdollisuutta. Kerromme tästä tarkemmin mahdollisimman piano Yleisellä alueella tehtävä saneeraus: HSY laskuttaa tonttijohdon saneerauksen yleisellä alueella urakan valmistumisen jälkeen, vuoden 2022 ja 2023 vaiheessa. HSY:llä mahdollisuus laskuttaa osissa.

o Mahdollisesta uudesta hulevesiliittymästä laskutetaan liittymisen yhteydessä.

7. Nettisivujen mukaan kaivuutyöt alkavat toukokuussa nimenomaan Marttilasta. Asukkaan pitää päättää, ottaako hän tontilleen saneerauksen ja saa uudet putket, vai maksaako hän kaupungille 4,000 Euroa. Päätöksen tekeminen ja sitoutuminen on tietysti mahdotonta ellei työtarjousta ole saatu.

– Työt aloitetaan pääsääntöisesti katuosuuksien saneeraustöillä. Asukkaille jää näin ollen aikaa tehdä omalta kannaltaan tarkoituksenmukaisin päätös tonttijohtojen saneerauksen suhteen.

8. Tullaanko töiden aikana katkaisemaan veden saanti tai estämään viemärien käyttö ja jos näin on niin missä vaiheessa ja kuinka pitkäksi aikaa? Tästäkin on kysytty.

– Tiedossa olevista vesikatkoista tiedotetaan asukkaita hyvissä ajoin etukäteen. Viemärit tulevat toimimaan koko urakan ajan. Yllättäviä vesikatkoja työmaalla saattaa valitettavasti ilmetä putkirikkojen, tai muiden ennalta arvaamattomien seikkojen vuoksi. Asukkaille aiheutuvaa haittaa pyritään tietysti minimoimaan, ja tarvittaessa järjestetään väliaikainen vedenjakelu.